Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:
De besloten vennootschap Creative Craft Group B.V.; en
De besloten vennootschap Flexi Investment Group B.V.; en
alle met Creatieve Craft Group B.V. en Flexi Investment Group B.V. in concernverband verbonden vennootschappen;
alle gevestigd en kantoorhoudend te Hedel, Nederland.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland d.d. 30-09-2008, onder nummer: 16085421

Artikel 1. Definities
1.1 Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap Creative Craft Group B.V., de besloten vennootschap Flexi Investment Group B.V. en alle met Creatieve Craft Group B.V. en Flexi Investment Group B.V. in concernverband verbonden vennootschappen.
1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de leverancier een koop- of een andere overeenkomst aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten,  uitgebracht, respectievelijk gesloten door de leverancier.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
3.2 De door de leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.
3.3 De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/bewijs
4.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand indien en nadat de leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of de leverancier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Overeenkomsten aangegaan door Handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden leverancier slechts nadat deze overeenkomsten schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

4.2 Indien door de leverancier een bindende offerte is uitgebracht (zie 3.1), komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
4.3 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van de leverancier beslissend, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs. Behoudens tegenbewijs gelden de tussen leverancier en afnemer op de vrachtbrief of factuur vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
4.4 Indien door leverancier inzake de met afnemer gesloten overeenkomst (al dan niet elektronisch) een brief wordt verzonden en/of een schriftelijke mededeling wordt gedaan, gaat het door leverancier beoogde rechtsgevolg in op het moment van verzending van de (al dan niet elektronische) post, ongeacht of deze brief of mededeling niet door afnemer zou zijn ontvangen en/of in ontvangst genomen.

Artikel 5. Hoofdelijke aansprakelijkheid
5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6. Prijzen/BTW-registratienummer

6.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.
6.3 De afnemer is verplicht aan de leverancier het correcte BTW-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7. Levering
7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient de leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient de leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
7.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af het magazijn van de leverancier (in Nederland). Leverancier is gerechtigd de vermelde bedragen te wijzigen indien levering buiten Nederland dient plaats te vinden en/of indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven. Het transport geschiedt, ook indien franco levering is overeengekomen, te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren.
7.3 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij leverancier opgeslagen.
Bij niet tijdige afname is de leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van de leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.
7.4 Indien de leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers en dergelijke ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is de afnemer verplicht, tenzij het om éénmalige verpakking gaat, de genoemde producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door de leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan leverancier de kosten van deze producten aan afnemer in rekening kan brengen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die de leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.
8.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet, is de leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door de leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.3 De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9. Reclames
9.1 Zodra de producten door de afnemer ontvangen zijn, dient de afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door leverancier geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. afleveringsbon. Dit vervoersdocument c.q. de afleveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 5 werkdagen nadat de afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.
9.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
9.4 Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de leverancier.
9.5 Indien de reclames door de leverancier gegrond worden bevonden, zal de leverancier (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
9.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.5 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van de leverancier of indien leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.
10.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is leverancier in het geheel niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel het vergoeden van de factuurwaarde indien:
a. de gebrekkige producten niet aan leverancier ter beschikking zijn gesteld;
b. de afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor bederf is opgetreden en/of waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door de afnemer geuite klachten te onderzoeken.
10.3 De leverancier is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:
a. de leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);
b. de leverancier niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
10.4 De aansprakelijkheid van de leverancier zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief BTW.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door de leverancier afgeleverde producten blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.
11.2 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.
11.3 Voor leveringen in Duitsland geldt dat leverancier zich het recht van eigendom op de geleverde goederen voorbehoudt tot het moment dat alle vorderingen die leverancier op de afnemer heeft of zal hebben in hun geheel zijn voldaan.
Het is de afnemer toegestaan de geleverde goederen via de gebruikelijke weg door te verkopen, tenzij de betalingen door afnemer aan leverancier om welke reden dan ook worden stopgezet. In dat geval vervalt het recht op doorverkoop van de afnemer.
11.4 De afnemer draagt bij doorverkoop van de goederen reeds nu en voor alsdan alle vorderingen (met nevenrechten) die afnemer heeft of zal hebben op derden over aan leverancier, welke overdracht als zekerheid dient voor hetgeen partijen in het kader van de doorverkoop zijn overeengekomen.
De leverancier machtigt de afnemer de overgedragen vorderingen in te vorderen, onder de voorwaarde dat de betalingen door afnemer aan leverancier tijdig worden voldaan. Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen jegens leverancier, vervalt deze machtiging en dient afnemer op eerste verzoek van leverancier kenbaar te maken aan wie de goederen zijn doorverkocht en welke vorderingen zij hierdoor op deze derden heeft verkregen.
11.5 Afnemer dient, indien noodzakelijk, op eerste verzoek van leverancier en voor haar rekening, al haar medewerking te verlenen aan het formaliseren van de overdracht van deze vorderingen, zoals het opmaken van de (gelegaliseerde) akten van overdracht etc.
11.6 Indien zich een omstandigheid voordoet waardoor de rechten van leverancier op de voorbehouden eigendom van de door haar geleverde goederen zouden kunnen worden beperkt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot pandbeslag, dient afnemer dit onverwijld aan leverancier mede te delen.
11.7 Indien afnemer in gebreke is inzake de betalingen aan leverancier en/of de vermogenssituatie van afnemer aanmerkelijk verslechtert, heeft leverancier het recht om teruggave van de geleverde goederen te verlangen. Wanneer leverancier schriftelijk aangeeft van dit recht gebruik te maken, dient afnemer terstond aan dit verzoek te voldoen. De overeenkomst tussen leverancier en afnemer wordt in dat geval slechts geacht te zijn ontbonden, indien leverancier dit expliciet schriftelijk aangeeft.
11.8 In afwijking van artikel 17.1 van deze voorwaarden is op artikel 11.3 t/m 11.7 van deze voorwaarden Duits recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12. Betaling, rente en kosten
12.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto – contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van de leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
12.2 Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
12.3 Alle door de leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 125 euro.

Artikel 13. Annulering
13.1. Annulering van de afnemer van een met leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van de leverancier geschieden. Wanneer leverancier met annulering instemt is de afnemer terstond een contractuele boete van 30% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan leverancier verschuldigd.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting
14.1 In gevallen dat de afnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
d. in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met leverancier afgesloten overeenkomst;
zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 15. Wederverkoop/zorgplicht
15.1 De producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd. De afnemer zal de van leverancier afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het wederverpakken van enig product gebruiken.
15.2 Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten danwel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 16. Uniforme artikelcodering
16.1 Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de Internatinal Article Numbering Association (EAN)-regeling en het gebruik daarvan is leverancier nimmer aansprakelijk tenzij leverancier de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd. Het in dit artikel bepaalde laat onverlaat hetgeen bepaald is in artikel 10.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, Nederland.
17.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.